2 bài tập ôn tập Mgcl2

 Bài 1: Nêu phương pháp phân biệt mgcl2 và alcl3

 Lời giải:

 Dùng dd NaOH để phân biệt MgCl2 và AlCl3 cụ thể

 Khi cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào hai chất trên

 Muối xuất hiện kết tủa trắng, không tan khi cho dư NaOH là MgCl2

 MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)2 ↓+ 2NaCl

 Muối xuất hiện kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan dần đến hết khi thêm NaOH dư là AlCl3

 AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3↓ + 3NaCl

 NaOH + Al(OH)3↓ → NaAlO2 + 2H2O

 Xem thêm: mgcl2

 Bài 2: Trộn 150 ml dung dịch MgCl2 0,5M với 50 ml dung dịch NaCl 1M thì nồng độ ion Cl- trong dung dịch mới là

 Gợi ý:

 

  

 Tag: các đều màu 150ml 5 m