Nhà máy b xả nước thải

 Nhà máy B xả nước thải ra ngoài khu dân cư gây ô nhiễm môi trường. Để ngăn chặn việc làm của nhà máy B, em cần làm gì?

 Đáp án:

 Nhà máy B xả nước thải ra ngoài khu dân cư gây ô nhiễm môi trường. Để ngăn chặn việc làm của nhà máy B, em cần báo với chính quyền địa phương.