Lời bài hát “em đi qua ngã tư đường phố”

 Trên sân trường chúng em chơi giao thông

 Đi vòng quanh qua ngã tư đường phố

 Đèn bật lên màu đỏ thì em dừng lại

 Đèn bật lên màu xanh em nhanh qua đường

 Trên sân trường chúng em chơi giao thông

 Đi vòng quanh qua ngã tư đường phố

 Đèn bật lên màu đỏ thì em dừng lại

 Đèn bật lên màu xanh em nhanh qua đường

 Trên sân trường chúng em chơi giao thông

 Đi vòng quanh qua ngã tư đường phố

 Đèn bật lên màu đỏ thì em dừng lại

 Đèn bật lên màu xanh em nhanh qua đường

 Trên sân trường chúng em chơi giao thông

 Đi vòng quanh qua ngã tư đường phố

 Đèn bật lên màu đỏ thì em dừng lại

 Đèn bật lên màu xanh em nhanh qua đường

  

 bài hát từ một lời