Kiến thức về NaHSO4

 PTHH tiêu biểu về NaHSO4

 Na2S + 2NaHSO4 → H2S + 2Na2SO4

 H2SO4 + NaOH → H2O + NaHSO4

 2KOH + 2NaHSO4 → H2O + Na2SO4 + K2SO4

 Nahso4 ra nacl

 BaCl2 + NaHSO4 → HCl + NaCl + BaSO4

 Nacl ra nahso4

 NaCl + H2SO4 → NaHSO4 + HCl

 K2CO3 + 2NaHSO4 → H2O + Na2SO4 + K2SO4 + CO2

 Mg + 2NaHSO4 → MgSO4 + Na2SO4 + H2

 Mg(HCO3)2 + 2NaHSO4 → 2H2O + Na2SO4 + 2CO2 + MgSO4

 Nahso4 + mgcl2 -> không phản ứng

 NaHSO3 + NaHSO4 → H2O + Na2SO4 + SO2

 2Al + 6NaHSO4 → Al2(SO4)3 + 3H2 + 3Na2SO4

 H2O + NaAlO2 + NaHSO4 → Al(OH)3 + Na2SO4

 6NaHSO4 + 2AlCl3 → Al2(SO4)3 + 3Na2SO4 + 6HCl

 6NaHSO4 + 2Al(OH)3 → 3Na2SO4 + Al2(SO4)3 + 6H2O

 BaO + 2NaHSO4 → H2O + Na2SO4 + BaSO4

 CaCO3 + 2NaHSO4 → CaSO4 + Na2SO4 + H2O + CO2

 NaHSO4 + Ca(OH)2 → CaSO4 + NaOH + H2O

 Fe + 2NaHSO4 → H2 + Na2SO4 + FeSO4

 9Fe(NO3)2 + 12NaHSO4 → 2Fe2(SO4)3 + 5Fe(NO3)3 + 6Na2SO4 + 3NO + 6H2O

 2KMnO4 + 10FeSO4 + 16NaHSO4 → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8Na2SO4 + 8H2O

 4H2O + NaHSO4 → HSO4− + [Na(H2O)4]

 2NaHSO4 + Cu → Na2SO4 + CuSO4 + H2

 2KNO3 + 4NaHSO4 + Cu → K2SO4 + 2Na2SO4 + CuSO4 + 2NO2 + 2H2O

 Zn + 2NaHSO4 → ZnSO4 + Na2SO4 + H2

 NaOH + SO3 → NaHSO4

 Ca(HCO3)2 + 2NaHSO4 → 2H2O + Na2SO4 + 2CO2 + CaSO4

 Bài 2: Cho các muối sau: NaHSO4, NaHCO3, Na2SO4, Fe(NO3)2. Số muối thuộc loại muối axit là

 Lời giải:

 Muối axit là muối mà gốc axit còn H có khả năng phân li ra H+.

 ⇒ Trong dãy trên có 2 muối axit là: NaHSO4, NaHCO3

 Tag: loãng koh mghco32 hco3 al nahso4+al alcl3 oh 3 sau ba+nahso4 ba bacl ca caoh2 nahso4+fe no3 kmno4 equation kno3 nano3