Kiến thức về FeCl3 cần nhớ

 Acid salicylic fecl3 phương trình

 3 C7H6O3 + FeCl3 -> Fe(C7H5O3)3 + 3 HCl

 Acid salicylic fecl3 hiện tượng: acid salicylic với fecl3 làm dung dịch xuất hiện màu tím

 Al + 3FeCl3 → AlCl3 + 3FeCl2

 Zn + FeCl3 ⟶ FeCl2 + ZnCl2

 Ag có tác dụng với fecl3 không ?

 Nhận thấy cặp oxh–khử Fe3+/Fe2+ đứng trước cặp oxh–khử Ag+/Ag. do đó Ag không tác dụng với dung dịch FeCl3

 3CH3NH2 + FeCl3 + 3H2O → Fe(OH)3 + 3CH3NH3Cl

 Fe3O4 + 8HCl → 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O

 Fecl3 phenol không tác dụng với nhau

 2HI + 2FeCl3 ⟶ 2FeCl2 + 2HCl + I2

 FeCl3 + 3KOH → Fe(OH)3 ↓ + 3KCl

 FeCl3 + 3KSCN → 3KCl + Fe(SCN)3

 Cho na vào dung dịch fecl3

 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

 3NaOH + FeCl3 → 3NaCl + Fe(OH)3↓

 Amin fecl3

 3H2O + FeCl3 + 3CH3NH2 → Fe(OH)3 + 3CH3NH3Cl

 etylamin fecl3

 FeCl3 + 3C2H5NH2 + 3H2O→ Fe(OH)3+ 3C2H5NH3Cl

 metyl amin vào dung dịch fecl3 hiện tượng kết tủa màu nâu đỏ

 Xác định số oxi hóa của fecl3

 Trong FeCl3 thì Fe có số oxi hóa +3 là số oxi hóa cao nhất nên FeCl3 có tính oxi hóa. Mặt khác Cl có số oxi hóa -1 là số oxi hóa thấp nhất của clo nên FeCl3 cũng có tính khử

 3H2O + 3C2H5NH2 + FeCl3 → Fe(OH)3 + 3C2H5NH3Cl

 C2h5nh2 fecl3 hiện tượng Fe(OH)3 kết tủa mầu nâu đỏ.

 6H2O + 3Ba + 2FeCl3 → 3BaCl2 + 2H2 + 2Fe(OH)3

 3K2S + 2FeCl3 ⟶ 2FeS + 6KCl + S

 3K2SO4 + 2FeCl3 → Fe2(SO4)3 + 6KCl

 3H2O + 3K2CO3 + 2FeCl3 → 6KCl + 3CO2 + 2Fe(OH)3

 4 FeCl3 + 3 K4[Fe(CN)6] → Fe4[Fe(CN)6]3 + 12 KCl

 24H2SO4 + 6KMnO4 + 10FeCl3 → 15Cl2 + 5Fe2(SO4)3 + 24H2O + 6MnSO4 + 3K2SO4

 3C6H5NH2 + 3H2O + FeCl3 -> FE(OH)3 + 3C6H5NH3Cl

 2FeCl3 + Ni → 2FeCl2 + NiCl2

 3NaHCO3 + FeCl3 → 3NaCl + 3CO2 + Fe(OH)3

 feso4 ra fecl3

 3Cl2 + 6FeSO4 → 2Fe2(SO4)3 + 2FeCl3

 2 phương trình để fecl3 ra feso4

 2FeCl3 + 3H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + 6HCl

 Fe2(SO4)3 + Fe -> 3FeSO4

 2H2O + SO2 + 2FeCl3 → 2FeCl2 + H2SO4 + 2HCl

 Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

 2 FeCl3 + 2 NaI → 2 FeCl2 + 2 NaCl + I2

 FeCl3 + 3CH3COONa + 3H2O → Fe(OH)3 + 3NaCl + 3CH3COOH

 ch3coona fecl3 hiện tượng tạo kết tủa màu nâu đỏ

 fe tác dụng với fecl3

 Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2

 fe tạo ra fecl3, fe tác dụng với gì ra fecl3

 2Fe + 3Cl2 -> 2FeCl3

 Bài 2: Cho K dư vào dung dịch chứa FeCl3. Hãy cho biết hiện tượng xảy ra?

 Lời giải:

 Khi cho K dư vào dung dịch chứa FeCl3 thì K sẽ tác dụng với nước trước và xuất hiện bọt khí là H2, dung dịch kiềm KOH sẽ tác dụng với FeCl3 tạo kết tủa nâu đỏ.

 PTHH: 2K + 2H2O → 2KOH + H2↑

 3KOH + FeCl3 → Fe(OH)3↓ + 3KCl

 Bài 3: Dung dịch fecl3 không tác dụng với kim loại

 A. Mg.

 B. Fe.

 C. Ag.

 D. Cu.

 Lời giải:

 Kim loại không tác dụng với dung dịch FeCl₃ là Mg

 Bài 4: Nhúng thanh đồng nguyên chất vào dung dịch FeCl3. xảy ra phản ứng gì

 Lời giải:

 Chỉ xảy ra ăn mòn hóa học: Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2.

  

  

  

  

  

  

 Tag: axit phuong trinh equation test ch3nh2 sữa chua reaction of with hi kscn equilibrium scn net ionic dd h20 metylamin vừa ba bacl2 k2s k2so4 k2co3 k4 cn 6 k4fecn6 k4fe nào kmno4 anilin nahco3 feso43 td thành