Giới thiệu tổng công ty điện lực dầu khí việt nam

 TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN
Tên giao dịch bằng tiếng Anh: PETROVIETNAM POWER CORPORATION
Tên viết tắt bằng tiếng Anh: PV POWER
Biểu tượng:

 

 Mã chứng khoán: POW

 Vốn điều lệ: 23.418.716.000.000 đồng 
(Bằng chữ: Hai mươi ba nghìn, bốn trăm mười tám tỷ, bẩy trăm mười sáu triệu đồng)

 Số lượng cổ phần: 2,341,871,600 cổ phần

 Tiền thân là Tổng Công ty mẹ – Công ty TNHH một thành viên do Tập Đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam đầu tư 100% vốn, được thành lập theo Quyết định 1468/QĐ-DKVN ngày 17/5/2007 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

 Cổ phần hóa theo Quyết định số 1977/QĐ-TTg ngày 8/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam).

TT Cổ đông Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu
1 Sở hữu Nhà nước 1.872.141.477 79,94 %
2 Sở hữu CBCNV 1.927.600 0,08 %
3 Sở hữu khác 467.802.523 19,98 %
  Tổng cộng 2.341.871.600 100 %

 Toà nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: (024) 22210 288 – Fax: (024) 22210 388

  

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: tĩnh nhơn trạch cà mau vụ kỹ thuật