Cho các chất: KOH, Ca(NO3)2, SO2, SO3, NaHSO4, Na2SO3, K2SO4

 Cho các chất: KOH, Ca(NO3)2, SO2, SO3, NaHSO4, Na2SO3, K2SO4. Những chất nào trong dãy đã cho tạo kết tủa khi phản ứng với dung dịch BaCl2? Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra

 Đáp án:

 SO3 + H2O + BaCl2 → 2HCl + BaSO4↓

 NaHSO4 + BaCl2 → NaCl + BaSO4↓ + HCl

 Na2SO3 + BaCl2 → 2NaCl + BaSO3↓

 K2SO4 + BaCl2 → 2KCl + BaSO4↓

  

 sau cano32