Chỉ dùng quỳ tím hãy phân biệt các dung dịch có chứa NH4Cl

 Chỉ dùng quỳ tím hãy phân biệt các dung dịch sau: BaCl2; NH4Cl; (NH4)SO4; NaOH; Na2CO3

 Xem thêm: muối nh4cl

 Trích mẫu thử:

 -Cho quỳ lần lượt vào các mẫu thử:

 + Quỳ không đổi màu: BaCl2

 + Quỳ hóa đỏ: NH4Cl; (NH4)2SO4 (nhóm I)

 + Làm Quỳ hóa xanh: NaOH và Na2CO3(nhóm II)

 – Cho dd BaCl2 vào lần lượt các dd ở nhóm I

 + Tạo kết tủa trắng: (NH4)2SO4

 PTHH: ( NH4)2SO4 + BaCl2-> BaSO4 + 2NH4Cl

 + Không có hiện tượng: dd NH4Cl

 -Cho dd BaCl2 vào lần lượt các dd ở nhóm II:

 + Tạo kết tủa trắng: Na2CO3

 PTHH: BaCl2 + Na2CO3-> BaCO3 +2 NaCl

 + Khô có hiện tượng: NaOH

  

  

  

  

  

 Tag: +bacl2 nh4cl+bacl2 +nh4cl bacl2+nh4cl tượng ra để bacl2+ nh4 2co3