Bài tập ôn tập về axit oxalic

 Bài 1: Hỗn hợp X gồm axit oxalic, axit ađipic, glucozơ, saccarozơ trong đó số mol axit ađipic bằng 3 lần số mol axit oxalic. Đốt m gam hỗn hợp X thu được hỗn hợp Y gồm khí và hơi trong đó có 16,56 gam H2O. Hấp thụ hỗn hợp Y vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được (m+168,44) gam kết tủa. Giá trị của m là

 Lời giải:

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Bài 2: Cho axit oxalic tác dụng với hỗn hợp 2 ancol đơn chức no đồng đẳng liên tiếp thu được 5,28 gam hỗn hợp 3 este đa chức. Thuỷ phân lượng este trên bằng dung dịch NaOH dư thu được 5,36 gam muối. 2 ancol có công thức là

 Lời giải:

 Trong phản ứng thủy phân este bằng NaOH thì Na đã thay thế các gốc -R1 và -R2

 Sau phản ứng ta thấy khối lượng muối lớn hơn khối lượng este ban đầu → có ít nhất 1 trong 2 gốc R1 và R2 có KLPT nhỏ hơn Na(23).

 Mặt khác 2 gốc -R1, R2 là no → có 1 gốc là metyl

 → gốc còn lại là etyl → 2 ancol là CH3OH và C2H5OH

 Xem thêm: axit oxalic

 Bài 3: Viết pt axit oxalic + ancol etylic

 Lời giải:

 HOOCCOOH + C2H5OH → HOOCCOOC2H5 + H2O

 Bài 4: Viết pt axit oxalic agno3

 Lời giải:

 (COOH)2 + 2AgNO3 + 2NH3 → 2Ag + 2NH4NO3 + 2CO2

 Bài 5: PT c2h2 ra axit oxalic

 Lời giải:

 3C2H2 + 4H2O + 8KMnO4 → 8KOH + 8MnO2 + 3(COOH)2

 Bài 6: Hỗn hợp X gồm axit oxalic, axit axetic, axit acrylic và axit malonic (HOOCCH2COOH). Cho 0,25 mol X phản ứng hết với lượng dư dung dịch NaHCO3, thu được 0,4 mol CO2. Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol X trên cần dùng vừa đủ 0,4 mol O2, thu được CO2 và 7,2 gam H2O. Phần trăm khối lượng của axit oxalic trong X là

 Lời giải:

 X gồm : x mol C2H2O4 ; y mol C2H4O2 ; z mol C3H4O2 ; t mol C3H4O4

 Có nCO2 = nCOOH = 0,4= (nC2H4O2 + nC3H4O2) + 2(nC2H2O4 + nC3H4O4)

 => nO(X) = 2nCOOH = 0,8 mol

 Bảo toàn O có: nO(X) + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O

 => nCO2 = 0,6 mol

 Có nH2O = x + 2y + 2z + 2t = 0,4 mol

 Và nX = x + y + z + t = 0,25 mol

 => 2nX– nH2O = x = 0,1 mol

 Bảo toàn khối lượng : mX = mCO2 + mH2O – mO2 = 20,8g

 => %mAxit oxalic = 43,27%

 Bài 7: PT axetilen ra axit oxalic

 Lời giải:

 3C2H2 + 4H2O + 8KMnO4 → 8KOH + 8MnO2 + 3(COOH)2

  

  

  

 Tag: adipic glucozo saccarozo một cacboxylic như metylic ca oh cacl2 fecl3 koh kali oxalat fomic đietyl đun nóng hồi lưu