Andehit oxalic có công thức là

 Andehit oxalic có công thức là

 (CHO)2

 Andehit oxalic + agno3

 OHC-CHO + AgNO3 + NH3 + H2O —> NH4OOC-COONH4 + NH4NO3 + Ag

 Xem thêm: oxalic

 Bài 1: Cho 1,74 gam anđehit oxalic tác dụng vừa đủ với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo ra m gam bạc kết tủa. Giá trị của m là :

 Đáp án: 12,96 gam

 Andehit oxalic ra etylen glicol

 O=CH-CH=O +2H2 => OH-CH2-CH2-OH

  

  

  

 Tag: anđêhit ctct cấu bệnh tích oxide pronunciation salt