Bài tập cho dãy các chất phenyl axetat

 Cho dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ra ancol là

 Đáp án:

 Các chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ra ancol là:

 1. anlyl axetat (CH3COOCH2CH=CH2 + NaOH t°→ CH3COONa + CH2=CHCH2OH)

 2. metyl axetat (CH3COOCH3 + NaOH t°→ CH3COONa + CH3OH)

 3. etyl fomat (HCOOC2H5 + NaOH t°→ HCOONa + C2H5OH)

 4. tripanmitin (C15H31COO)3C3H5 + 3NaOH t°→ 3C15H31COONa + C3H5(OH)3.