7 bài tập về axit photphoric

 Câu 1: Số lượng ion tồn tại trong dung dịch axit photphoric (không kể H+ và OH của nước) là:

 Đáp án:

 4

 Câu 2: Số loại ion có trong dung dịch axit photphoric là bao nhiêu nếu không tính đến sự điện li của nước?

 Đáp án:

 4

 Xem thêm: axit photphoric

 Câu 3: axit photphoric và muối photphat

 Đáp án:

 Axit photphoric tạo ra ba loại muối: muối photphat trung hòa và hai muối photphat axit.

 Câu 4: Sơ đồ tư duy axit photphoric và muối photphat

 Đáp án:

 

 Câu 5: Tính chất nào sau đây không thuộc axit photphoric?

 Đáp án:

 Ở điều kiện thường axit photphoric là chất lỏng, trong suốt, không màu

 Câu 6: Trong dung dịch axit photphoric có thành phần nào

 Đáp án:

 Như vậy, trong dung dịch Axit photphoric có các ion H+, H2PO4-, HPO4(2-), PO4(3-) và các phân tử H3PO4 không phân li.

 Câu 7: nhận định nào sau đây đúng về axit photphoric

 Đáp án:

 Axit photphoric có tính oxi hóa rất mạnh

  

  

  

  

  

 Tag: chứa nước dd thể bài 11 11: sơ tập giảng soạn violet lý thuyết giáo án giải trắc nghiệm phải