Từ các ancol C3H8O và các axit C4H8O2 có thể

 Từ các ancol C3H8O và các axit C4H8O2 có thể tạo ra số este là đồng phân cấu tạo của nhau là

 Lời giải:

 C3H7COOH (2 đồng phân) + C3H7OH (2 đồng phân) ⇒ este C3H7COOC3H7 (2 × 2 = 4 đồng phân)