SO2 (Sulfur Dioxide): Tính chất, Ứng dụng và Tác hại môi trường

 SO2 (sulfur dioxide) là một hợp chất hóa học gồm một nguyên tử lưu huỳnh và hai nguyên tử oxy. Nó là một chất khí màu không màu, có mùi đặc trưng. Dưới đây là một số tính chất hóa học của SO2:

  1.  Tác dụng với nước: SO2 hòa tan trong nước tạo ra axit sunfurơ (H2SO3): SO2 + H2O -> H2SO3
  2.  Tác dụng với kiềm: SO2 tác dụng với dung dịch kiềm tạo thành sulfit: SO2 + 2NaOH -> Na2SO3 + H2O
  3.  Oxi hóa: SO2 có thể bị oxi hóa thành SO3 trong không khí hoặc dưới sự tác động của các chất xúc tác như V2O5. Điều này đặc biệt quan trọng trong quá trình sản xuất axit sunfuric (H2SO4) thông qua quá trình liên hợp xúc tác: 2SO2 + O2 -> 2SO3
  4.  Tác dụng với clo: SO2 có thể tác dụng với clo để tạo ra một số sản phẩm khác nhau, phụ thuộc vào điều kiện phản ứng: SO2 + Cl2 -> SOCl2 (monochloride) SO2 + 3Cl2 -> S2Cl2 (disulfur dichloride)
  5.  Tác dụng với hidro: SO2 có thể tác dụng với hidro tạo thành lưu huỳnh và nước: 2SO2 + 2H2 -> 2S + 2H2O
  6.  Tác dụng với hiđrôsunfit: SO2 có thể tác dụng với hiđrôsunfit để tạo thành sulfit và sunfurơ: 2SO2 + 2NaHSO3 -> 2Na2SO3 + S + H2O
  7.  Chất khử: SO2 hoạt động như một chất khử mạnh và có thể khử một số hợp chất kim loại, chẳng hạn như mangan: SO2 + 2MnO2 + 2H2O -> 2MnSO4 + 2H2O