Ôn tập 5 câu hỏi về Mgo

 Câu hỏi 1 Mgo có tác dụng với h2 không

 H2 + MgO → H2O + Mg

 Phản ứng xảy ra ở nhiệt độ cao

 Xem thêm: mgo

 Câu hỏi 2 Mgo có tác dụng với nước không – mgo có tan trong nước không

 Mgo không tác dụng với nước mà chỉ tan trong nước

 Câu hỏi 3 Trong 24g mgo có bao nhiêu nguyên tử mgo

 Tính số mol MgO trong 24 gam MgO

 n = 24 / (24 + 16) = 0.6

 số phân tử MgO là: 0.6 * 6.02 * 10^23 = 3.612 * 10^23 phân tử

 Câu hỏi 4 Điều chế mgcl2 từ mg mgso4 mgo mgco3

 Mg + 2НСl → MgCl2 + H2

 Mg + CuCl2 → MgCl2 + Cu

 MgSO+ BaCl2 → MgCl2 + BaSO4

 MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O

 MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2 + H2O

 Câu hỏi 5 Dẫn khí co dư qua hỗn hợp bột gồm mgo có phản ứng không ?

 Co + mgo không xảy ra phản ứng

  

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: oh co2 hiện tượng reaction h2o2 naoh h20 khử được đun nóng mgo+ của manuka doctor 240 mg-mgo-mgso4-mgcl2 no3 mgo–co co/mgo gì