Naoh là oxit gì – Ôn tập 9 bài về NaOH

Naoh là oxit gì

 NaOH là bazo không phải là oxit.

 Chỉ có Na2O là 1 oxit bazơ nên nó có đầy đủ tính chất hóa học của một oxit bazơ.

 2Al + 2H2O + 2NaOH → 2NaAlO2 + 3H2↑

 Hiện tưởng xảy ra: kim loại Al tan dần trong dung dịch và xuất hiện bọt khí, khí thoát ra chính là hidro H

 natri hidroxit + axit clohidric

 HCl + NaOH → H2O + NaCl

Dãy oxit tác dụng với dung dịch naoh

 Oxit axit (CO2, SO2, P2O5, SO3CO2, SO2, P2O5, SO3) tác dụng được với dung dịch NaOH

Nhôm oxit tác dụng với naoh

 Al2O3 + NaOH → NaAlO2 + H2O

 Bài 1: Oxit nào không tác dụng với naoh

 A. NO2 .

 B. NO

 C. SiO2.

 D. CO2.

 Đáp án:

 NO

 Xem thêm: naoh

 Bài 2: Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng chất rắn sau: NaOH, Ba(OH)2, NaCl. Hãy trình bày cách nhận biết

 Đáp án:

 Hòa tan mẫu thử từng chất vào nước để tạo thành các dung dịch tương ứng. Cho quỳ tím vào mỗi dung dịch: Nếu quỳ tím chuyển sang màu xanh là NaOH và Ba(OH)2, nếu quỳ tím không đổi màu là NaCl.

 Như vậy đã tìm được Nacl, tiếp tục tìm cách nhận biết:  NaOH và Ba(OH)2

 Dẫn khí CO2 vào hai dung dịch bazơ còn lại: Nếu có kết tủa xuất hiện là Ba(OH)2 nếu không kết tủa là NaOH.

 Ba(OH)2 + CO2 →  BaCO3↓ + H2O

 2NaOH + CO2 →  Na2CO3 + H2O

 Bài 3: Chất phản ứng được với dung dịch naoh là ( những chất tác dụng với natri hidroxit )

 Đáp án:

 NaOH mang đầy đủ tính chất hóa học của một bazơ mạnh. Do đó chất phản ứng được với dung dịch NaOH là: Oxit axit, axit, dung dịch muối, một số kim loại, phi kim và nước.

 Bài 4: Naoh không phản ứng với chất nào

 A. Phenol

 B. Ancol etylic

 C. Axit clohidric

 D. Axit axetic

 Đáp án:

 Ancol etylic

 Bài 5: Hòa tan 17 gam hỗn hợp NaOH, KOH, Ca(OH)2 vào nước được 500 gam dung dịch X. Để trung hòa 50 gam dung dịch X cần dùng 40 gam dung dịch HCl 3,65%. Cô cạn dung dịch sau khi trung hòa thu được khối lượng muối khan là bao nhiêu?

 Đáp án:

 

 Bài 6: Cho dd NaOH dư vào 150ml dd (NH4)2SO4 1M, đun nóng nhẹ. Viết pt hoá học xảy ra dạng phân tử, ion và ion rút gọn.

 Đáp án:

 2NaOH + (NH4)2SO4 → Na2SO4 + 2NH3 ↑ + 2H2O

 NH4+ + OH- → NH3↑ + H2O

 Bài 7: Nêu phương pháp sản xuất natri hidroxit từ muối ăn

 Đáp án:

 – NaOH được sản xuất bằng phương pháp điện phân dung dịch NaCl bão hòa (có màng ngăn):

 + Thùng điện phân có màng ngăn giữa hai cực âm và cực dương. Khí H2 thu được ở cực âm (-), khí Cl2 thu được ở cực dương (+). Dung dịch NaOH thu được trong thùng điện phân.

 + Phương trình điện phân dung dịch NaCl

 2NaCl + 2H2O -> 2NaOH + H2 + Cl2

 Bài 8: Natri hidroxit tác dụng với sắt 3 clorua, Thí nghiệm natri hidroxit tác dụng với muối sắt 3

 Đáp án:

 3NaOH + FeCl3 → Fe(OH)3 + 3 NaCl

 Bài 9: Để một mẩu natri hiđroxit trên tấm kính trong không khí, sau vài ngày thấy có chất rắn màu trắng phủ ngoài. Nếu nhỏ vài giọt dung dịch HCl vào chất rắn thấy có khí thoát ra, khí này làm đục nước vôi trong. Chất rắn màu trắng là sản phẩm phản ứng của natri hiđroxit với

 Đáp án:

 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

 2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2 ↑ + H2O

 NaOH có tác dụng với HCl nhưng không giải phóng khí. Để khí bay ra làm đục nước vôi thì NaOH tác dụng với CO2 trong không khí cho Na2CO3 nên khi cho chất này tác dụng với HCl mới cho khí (CO2) làm đục nước vôi trong.

  

  

  

  

  

 Tag: al+naoh+h2o du tượng naoh+al+h2o đặc nh42so4 nh4 2so4 nh4so4 2so4+ nh4hso4 so4 hidrosunfit baoh2 biệt baoh