Hóa chất 5 brom uraxin

 Hóa chất 5 – brôm uraxin thường gây đột biến gen dạng thay thế một cặp

 chất 5-brom uraxin (5BU) là chất đồng đẳng của timin gây biến đổi thay thế A-T → G-X

 Tag: hóa chất 5 brom uraxin, hóa chất 5 brom