Cách nhớ tiếp đầu ngữ trong hoá hữu cơ

 Cách nhớ tiếp đầu ngữ trong hoá hữu cơ:

 Metan etan proban butan pentan hexan heptan octan nonan decan.

 Các tiếp đầu ngữ trong hóa hữu cơ là:

 Met – Et – Prop – But – Pen – Hex – Hept – Oct – Non – Dec

 Cách nhớ thật đơn giản (chắc sẽ có nhiều bạn biết):

 – Câu 1: “Mẹ Em Phải Bón Phân Hoá Học Ở Ngoài Đồng”

 – Câu 2: “Mê Em Nên Phải Bao Phen Hồi Hộp. Ôi Người Đẹp!”

 – Câu 3: “Mẹ Em Phải Bưng Phở Hì Hụp Ở Ngoài Đường”

 – Câu 4: “Mắt Em Phai Buồn Phút Hoàng Hôn Ở Nơi Đó”

 – Câu 5: “Mét Em Bán Bánh Bỏ Học Hành Ông Nội Đánh”

 Tag: mẹ em phải bón phân hóa học ở ngoài đồng