Bài hát đá dế

Bài hát đá dế

 Con dế trống trong hang bò ra

 Con dế lửa trong hang bò đến

 Con dế trống là con dế than

 Cùng gặp nhau hai bên so càng

 Hai con dế gây với nhau

 Hai con dế đá với nhau

 Con dế lửa bị gãy một chân

 Con dế than bị ê một càng