Cặp chất không xảy ra phản ứng hoá học là

 Có rất nhiều cặp chất không phản ứng với nhau để tạo thành sản phẩm mới. Tuy nhiên, không thể liệt kê hết tất cả các cặp chất đó. Dưới đây là một số ví dụ về các cặp chất không phản ứng hoá học với nhau:

  •  Nước (H2O) và dầu (CnH2n+2)
  •  Oxi (O2) và nitơ (N2)
  •  Hidro (H2) và heli (He)
  •  Khí propane (C3H8) và axetylen (C2H2)
  •  Sắt (Fe) và đồng (Cu)

 Lưu ý rằng một số cặp chất này có thể phản ứng với những chất khác, tuy nhiên với nhau thì không. Điều này phụ thuộc vào điều kiện phản ứng, như nhiệt độ, áp suất, dung môi và các yếu tố khác.

 Bài tập: Cặp chất không xảy ra phản ứng hoá học

 A. Cu + dung dịch FeCl3.

 B. Fe + dung dịch HCl.

 C. Fe + dung dịch FeCl3

 D. Cu + dung dịch FeCl2.

 Lời giải:

 Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2

 Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

 Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2

 Đáp án D