Trong các chất dưới đây chất nào là glixin

 Trong các chất dưới đây, chất nào là glixin?

 A. H2N-CH2-COOH

 B. HOOC-CH2CH(NH2)COOH

 C. CH3–CH(NH2)–COOH

 D. H2N–CH2-CH2–COOH

 Đáp án

 H2N-CH2-COOH

 Giải thích

 Giới thiệu về Glyxin

  •  Định nghĩa: Glyxin, còn được gọi là Gly, là một loại amino axit đơn giản nhất với công thức hóa học NH2-CH2-COOH. Nó thuộc vào nhóm axit amin proteinogen.
  •  Công thức phân tử: C2H5NO2
  •  Công thức cấu trúc: NH2-CH2-COOH
  •  Tên gọi:
  •  Tên thay thế: Axit aminoetanoic
  •  Tên bán hệ thống: Axit aminoaxetic
  •  Tên thông thường: Glyxin

 Tag: trong các chất dưới đây chất nào là glixin