Quy Trình và Mẫu Lập Biên Bản Vi Phạm Nội Quy Công Ty

 Trong môi trường công ty, việc duy trì trật tự và kỷ luật là yếu tố quan trọng để đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ và hiệu quả. Việc lập biên bản vi phạm nội quy công ty là một trong những cách thức giúp quản lý và ghi nhận các trường hợp vi phạm, từ đó xử lý kịp thời và phòng ngừa tái phạm. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách lập biên bản vi phạm nội quy công ty, cùng với mẫu biên bản thực tế để áp dụng.

Biên Bản Vi Phạm Nội Quy Công Ty Là Gì

 Biên bản vi phạm nội quy công ty là một văn bản chính thức ghi nhận tình trạng vi phạm của nhân viên đối với quy định nội quy đã được thiết lập. Mục đích của biên bản là cung cấp bằng chứng về hành vi vi phạm, đồng thời là cơ sở để xem xét các hình thức xử lý phù hợp.

Cách Lập Biên Bản Vi Phạm Nội Quy Công Ty

 •  Xác Định Tình Huống Vi Phạm: Trước hết, cần xác định rõ ràng hành vi vi phạm, thời gian, địa điểm và các bên liên quan.
 •  Thu Thập Bằng Chứng: Ghi nhận và thu thập các bằng chứng liên quan đến hành vi vi phạm như lời khai của nhân chứng, hình ảnh, video hoặc các tài liệu liên quan.
 •  Thành Lập Hội Đồng Kỷ Luật: Thành lập một hội đồng kỷ luật gồm đại diện từ phòng nhân sự, quản lý trực tiếp và, nếu cần, đại diện pháp lý của công ty.
 •  Ghi Nhận Thông Tin Trong Biên Bản: Lập biên bản ghi nhận đầy đủ thông tin về tình huống vi phạm, bao gồm tên nhân viên, thời gian, địa điểm, mô tả chi tiết hành vi vi phạm, bằng chứng và lời khai liên quan.
 •  Xác Nhận và Ký Tên: Mọi người liên quan, bao gồm người vi phạm, nhân chứng (nếu có) và thành viên hội đồng kỷ luật cần ký tên vào biên bản để xác nhận thông tin.

Mẫu Lập Biên Bản Vi Phạm Nội Quy Công Ty

 Biên Bản Vi Phạm Nội Quy Công Ty

 •  Ngày lập biên bản: [Ngày/Tháng/Năm]
 •  Thời gian vi phạm: [Thời gian cụ thể]
 •  Địa điểm vi phạm: [Địa điểm cụ thể]
 •  Người vi phạm: [Tên người vi phạm]
 •  Chức vụ: [Chức vụ người vi phạm]
 •  Mô tả hành vi vi phạm: [Mô tả chi tiết hành vi vi phạm, bao gồm thời gian, địa điểm và cách thức vi phạm]
 •  Bằng chứng liên quan: [Liệt kê các bằng chứng như lời khai, hình ảnh, tài liệu…]
 •  Lời khai của người vi phạm: [Nếu có]
 •  Nhân chứng: [Tên và chức vụ của nhân chứng (nếu có)]
 •  Kết luận của hội đồng kỷ luật: [Kết luận về hành vi vi phạm và đề xuất hình thức xử lý]

 Chữ ký:

 •  Người lập biên bản
 •  Người vi phạm
 •  Nhân chứng (nếu có)
 •  Thành viên hội đồng kỷ luật

 Lập biên bản vi phạm nội quy công ty là một bước quan trọng trong việc duy trì kỷ cương và trật tự tại nơi làm việc. Quy trình lập biên bản cần được thực hiện một cách nghiêm túc, chính xác và công bằng để đảm bảo tính khách quan và hiệu quả của việc xử lý vi phạm. Mẫu biên bản trên có thể được điều chỉnh tùy theo quy định cụ thể của từng công ty, nhưng nó cung cấp một khung cơ bản để đảm bảo tất cả thông tin cần thiết được ghi chép đầy đủ và chính xác.

  

 phạt