Chất khử oxit sắt trong lò cao

 Chất nào dưới đây là chất khử oxit sắt trong lò cao ?

 Trong lò cao, chất khử oxit sắt (Fe2O3) chính là than cốc (hoặc dùng khí hydro). Quá trình khử oxit sắt này diễn ra như sau:

 Than cốc đầu tiên sẽ phản ứng với oxy do nhiệt độ cao (khoảng 1200 °C), tạo ra khí cacbon monoxide (CO).

 C + O2 → CO2

 Khí CO2 tiếp tục phản ứng với than cốc để tạo thêm CO.

 CO2 + C → 2CO

 CO này sau đó phản ứng với oxit sắt (Fe2O3) để tạo ra sắt (Fe) và khí CO2.

 3CO + Fe2O3 → 2Fe + 3CO2

 Qua các bước này, sắt oxit được khử thành sắt trong lò cao.