6 bài tập ôn tập vê fomol HCHO

 Bài 1: Cho dãy các chất: HCHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là:

 Lời giải

 Các chất tham gia phản ứng tráng gương có chứa gốc -CHO hoặc HCOO-

 Có 3 chất là: HCHO, HCOOH và HCOOCH3

 Bài 2: hcho có tham gia phản ứng tráng gương không

 Lời giải

 

 Bài 3: Cho hỗn hợp khí X gồm HCHO và H2 đi qua ống sứ đựng bột Ni nung nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Y gồm hai chất hữu cơ. Đốt cháy hết Y thì thu được 11,7 gam H2O và 7,84 lít khí CO2 (ở đktc). Phần trăm theo thể tích của H2 trong X là

 Lời giải

 Hỗn hợp khí Y gồm 2 chất hữu cơ

 => Y gồm CH3OH và HCHO dư nhưng khi đốt cháy hết Y ta thu được sản phẩm giống hệt như khi đốt cháy hết X

 Ta có: nCO2 = 0,35 ( mol ) ; nH2O = 0,65 ( mol )

 => Trong X có: nHCHO = nCO2 = 0,35 ( mol )

 Bảo toàn nguyên tố H ta có: 2nHCHO + 2nH2 = 2nH2O = > nH2 = 0,3 ( mol )

 Vây % VH2 = 0,3 / 0,65 = 46,15 %

 Bài 4: Cho các dung dịch: Glucozơ, glixerol, fomandehit, etanol. Thuốc thử nào sau đây có thể phân biệt được cả 4 dung dịch trên ?

 Lời giải

 Sử dụng Cu(OH)2

 2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu (xanh lam) + 2H2O

 2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → [C3H5(OH)2O]2Cu (xanh lam) + 2H2O

 C5H11O5CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH  -> C5H11O5COONa + Cu2O↓ (đỏ gạch) + 3H2O

 HCHO + 4Cu(OH)2 + 2NaOH → Na2CO3 + 2Cu2O↓ (đỏ – gạch) + 6H2O

 Bài 5: Các chất: glucozơ (C6H12O6), fomanđehit (HCH=O), axetanđehit (CH3CHO), metyl fomat (H-COOCH3), phân tử đều có nhóm -CHO nhưng trong thực tế để tráng gương người ta chỉ dùng

 Lời giải

 Vì glucozơ có hàm lượng mạch hở ( mạch hở mới phản ứng tránh gương ) nhỏ nên phản ứng xảy ra chậm , tạo màng mịn, nếu các hoá chất khác sẽ ko được phẳng. Ngoài ra glucozơ còn ko độc hại như những chất có gốc anđehit khác

 Bài 6: Để phân biệt các dung dịch riêng biệt: saccarozơ, mantozơ, etanol, fomanđehit người ta có thể dùng một trong các hoá chất nào sau đây ?

 Lời giải

 Khi cho lần lượt các dung dịch saccarozơ, mantozơ, etanol, fomanđehit vào Cu(OH)2/OH thì :

 +) Ở nhiệt độ thường và nhiệt độ cao: dung dịch saccarozo hòa tan kết tủa Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam ( trong saccarozo có nhiều nhóm OH liền kề).

 +) Ở nhiệt độ thường dung dịch mantozo hòa tan kết tủa Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam, khi đun nóng tạo kết tủa màu đỏ gạch (Cu2O). (do cấu tạo mantozo vừa có nhóm CHO vừa có nhiều nhóm OH liền kề)

 +) Ở nhiệt độ thường và nhiệt độ cao : dung dịch etanol không xảy ra hiện tượng.

 +) Ở nhiệt độ thường : dung dịch fomandehit không xảy ra hiện tượng, khi đun nóng tạo kết tủa màu đỏ gạch (Cu2O).

  

 c6h5oh ch3ch2oh glucozo axetandehit nhận biết